Uchwała nr XXIII/135/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2004 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055), art. 109, 111 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, Dz. U. nr 45 poz. 391, Dz. U. nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 874, nr 166 poz. 1611, nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, nr 93 poz. 890, nr 121 poz. 1264, nr 123 poz. 1291), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 110.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 55.122 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 166.048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 38.993.632 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 602.234 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 40.979.086 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.587.688 zł są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 2.587.688 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-26