Uchwała nr XXIII/138/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/26/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, zmieniona uchwałą nr XVII/100/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-26

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-26