Uchwała nr XXIV/139/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2004 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055), art. 109, 111 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, Dz. U. nr 45, poz. 391, Dz. U. nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 3.488.148 zł,
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.303.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 5.434.282 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 3.528.989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2006 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2004 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 37.808.851 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 602.234 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 39.073.793 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.867.176 zł są przychody pochodzące z:
1) kredytu długoterminowego w kwocie 1.653.526 zł.
2) wolnych środków w kwocie 213.650 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-11-08

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-11-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-11-08