Uchwała nr XXV/140/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) i art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 61, poz. 708, z 2001 r. nr 34, poz. 393, z 2002 r. nr 210, poz. 1785, z 2004 r. nr 47, poz. 447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim, Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych Powiatu w kwocie 500 złotych, słownie: pięćset złotych.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu będącego podstawą wyliczenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim, Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych Powiatu w kwocie 5 złotych, słownie: pięć złotych.

2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu będącego podstawą wyliczenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim w kwocie 5,50 złotych, słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/101/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego, uchwała nr XX/102/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie wartości jednego punktu będącego podstawą wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego oraz uchwała nr XXXIV/185/01 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu będącego podstawą wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Bielskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 października 2004 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-12-21

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-12-21

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-12-21