Uchwała nr XXV/141/2004 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 „Karty Nauczyciela”, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz w sprawie ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844, nr 137, poz. 1304, nr 213, poz. 2081, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 179, poz. 1845) uchwala się co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych ustala się wg następujących norm:

Lp.

Stanowisko – typ (rodzaj) szkoły

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych

1.

Pedagog szkolny we wszystkich typach szkół

25

2.

Psycholog szkolny we wszystkich typach szkół

 30

3.

Logopeda we wszystkich typach szkół

 25

4.

Doradca zawodowy we wszystkich typach szkół

 30

§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych wynosi rocznie – 648 godzin.

§ 3. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach zaocznych zalicza się:
1) godziny lekcji, ćwiczeń i zajęć praktycznych;
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) nadzorowanie egzaminów pisemnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych i dyplomowych),
b) przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem wstępnych i dyplomowych) w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły,
c) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, dyplomowych i dojrzałości), licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
d) innych zajęć pedagogicznych realizowanych przez pełnozatrudnionego nauczyciela z uczniami w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie, dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega zmniejszeniu.
2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godziny zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godziny zajęć praktycznych jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut.
3. Rozliczenie godzin nauczyciela szkoły zaocznej, zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się wg zapisu w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny usprawiedliwionego nie odbycia zajęć liczone narastająco, aż do uzyskania połowy rocznego wymiaru zajęć nauczyciela. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 4. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, na który nauczyciel został zatrudniony i do którego posiada pełne kwalifikacje.
2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, ustala się wg zasad określonych w ust 1.
3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wlicza się również godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości i eksternistycznych, a także godziny sprawdzania i oceniania prac pisemnych z egzaminów eksternistycznych.
4. Sprawdzenie i ocenienie 3 prac pisemnych z egzaminu eksternistycznego liczy się za 1 godzinę zajęć.
5. Zasady określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, jeżeli czynności związane z nadzorowaniem pisemnych egzaminów dojrzałości i przeprowadzeniem egzaminów ustnych przekraczają obowiązujące ich pensum zajęć.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-12-21

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-12-21

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-12-21