Uchwała nr XXV/142/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737, z 2004 r. nr 43, poz. 781, nr 101, poz. 1469) w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim


Załącznik do uchwały nr XXV/142/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2004 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

I kwartał – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Zakres kontroli:
1) Gospodarka mieniem Powiatu
(czas trwania kontroli – 1 dzień)

II kwartał – Analiza z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok (czas trwania kontroli – 1 dzień)

III kwartał – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
Zakres kontroli:
1) Organizacja jednostki
2) Udzielanie świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej
(czas trwania kontroli – 1 dzień)

IV kwartał – Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
Zakres kontroli:
1) Struktura zatrudnienia
2) Zamówienia publiczne realizowane przez jednostkę
3) Realizacja planu finansowego w 2005 roku
4) Funkcjonowanie środków specjalnych
(czas trwania kontroli – 1 dzień)

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-12-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-12-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-12-23