Uchwała nr XXV/143/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów zawieranych z Wojewodą Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz załącznika nr 3 i 4 uchwały nr XXIV/139/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2004 roku, Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim w ramach priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” i umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691 B na odcinku Olszewo – Boćki w ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny” w formie:
1) weksli „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi zgodnie z zasadami określonymi w umowach i deklaracjach wekslowych,
2) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-12-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-12-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-12-23