Uchwała nr XXV/144/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów zawieranych z Samorządem Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz uchwały nr XXII/127/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu z EFS „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” i uchwały nr XXII/128/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu z EFS „Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych”, Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji zawartych w dniu 26.11.2004 r. umów nr Z/2.20/II/2.2.1/13/04/U/13/4 oraz nr Z/2.20/II/2.2.2/29/04/U/29/04 z Samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektów „Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych” i „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich”, w formie:
1) weksli „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi zgodnie z zasadami określonymi w umowach i deklaracjach wekslowych,
2) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 26.11.2004 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-12-23

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-12-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-12-23