Uchwała nr XXVI/146/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2004 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.740.085 zł,
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 1.071.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 2.763.738 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 801.578 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 36.287.458 zł., z czego dochody budżetowe w kwocie 602.234 zł. zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 37.258.462 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.573.238 zł. są przychody pochodzące z:
1) kredytu długoterminowego w kwocie 1.359.588 zł.
2) wolnych środków w kwocie 213.650 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-10