Uchwała nr XXVI/147/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/125/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.5. Jeżeli uczeń, rodzic/opiekun prawny nie przedłoży w danym miesiącu dowodów poniesienia opłat stypendium za dany miesiąc nie przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 5a.”;
2) w § 4 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„§ 4.5a. Wypłata stypendiów za miesiące wrzesień – grudzień 2004 r. może nastąpić na podstawie dowodów poniesionych opłat w okresie od 13 września 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Przepis ust. 6 i 7 ma odpowiednie zastosowanie.”;
3) § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.9. Stypendia za dany miesiąc wypłaca się do 15-go dnia następnego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 5a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 28 września 2004 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-10