Uchwała nr XXVI/149/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr167, poz. 1759) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543, z 2001 r. nr 129, poz. 1447, nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 126, poz. 1070, nr 130, poz. 1112, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1682, nr 240, poz. 2058, z 2003 r. nr 1, poz. 15, nr 80, poz. 717, 720 i 721, nr 96, poz. 874, nr 124, poz. 1152, nr 162, poz. 1568, nr 203, poz. 1966, nr 217, poz. 2124, z 2004 r. nr 6, poz. 39, nr 19, poz. 177, nr 91, poz. 870, nr 92, poz. 880, nr 141, poz. 1492) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU

I. Zasady ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż 3 lata oraz warunki korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Bielski;
2) zarządzie powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Bielskiego;
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późn. zm.);
4) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 z późn. zm.);
5) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;
6) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
7) wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określoną przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw do nieruchomości.

II. Nabywanie i zamiana nieruchomości

§ 2. Nabywanie nieruchomości za cenę ustaloną ze sprzedającym następować będzie w wypadkach uzasadnionych interesami powiatu, a w szczególności na potrzeby:
1) realizacji zadań własnych i zleconych;
2) realizacji celów publicznych określonych w art. 6 ustawy;
3) tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości;
4) inwestycyjne.

§ 3. 1. Zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych dokonuje się przy uwzględnieniu wartości zamienianych nieruchomości stosując dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
2. W uzasadnionych przypadkach wyraża się zgodę na dokonanie przez Zarząd Powiatu zamiany nieruchomości między powiatem, a Skarbem Państwa oraz między powiatem, a inną jednostką samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat
w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

III. Sprzedaż lokali i nieruchomości gruntowych

§ 4. 1. Zarząd Powiatu przeznacza lokale i nieruchomości gruntowe do sprzedaży stosując tryb przetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z art. 34 ust. 1 ustawy.
2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom
nie spełniającym warunku, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 5. Przy sprzedaży nieruchomości lub lokali w drodze przetargu ustala się że:
1) cena wywoławcza w pierwszym przetagu nie może być niższa niż wartość nieruchomości;
2) jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym przeprowadza się drugi przetarg ustalając cenę wywoławczą w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, ale nie niższej niż 80% wartości nieruchomości;
3) drugi przetarg przeprowadzony jest w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu;
4) w przypadku gdy nieruchomości lub lokale nie zostaną zbyte w drugim przetargu Zarząd Powiatu może podjąć decyzję o ich zbyciu w drodze rokowań lub organizować kolejne przetargi stosując zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

§ 6. 1. W trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe i lokale zbywa się za cenę nie niższą od ich wartości, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie bądź niniejszej uchwale.
2. Nieruchomości gruntowe mogą być zbywane w trybie bezprzetargowym jeżeli:
1) są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową;
2) zbycie następuje w przypadkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy.

§ 7. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Powiatu bonifikat w przypadku przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców w wysokości 50% ceny ustalonej stosownie do § 6 ust. 1.
2. Jeżeli nabywca lokalu zbył lokal mieszkalny lub wykorzystał go na inny cel, niż uzasadniający udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie Zarządu Powiatu.

§ 8. 1. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej lub rokowań, o których mowa w § 5 pkt 4 zapłata ceny może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres do 5 lat. Wierzytelność powiatu w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki.
2. Wysokość pierwszej wpłaty, w razie rozłożenia zapłaty na raty, nie może być niższa niż 30% ustalonej ceny po uwzględnieniu bonifikat wynikających z § 7. Pierwsza rata podlega zapłacie najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
3. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
4. W pozostałych wypadkach sprzedaży bezprzetargowej sposób rozłożenia na raty ceny sprzedaży określa się na warunkach wskazanych w ustawie.

IV. Trwały zarząd

§ 9. 1. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje powiatowa jednostka organizacyjna.
2. Trwały zarząd ustanawiany jest przez Zarząd Powiatu na rzecz jednostki organizacyjnej na czas nie oznaczony lub czas oznaczony.

§ 10. Jednostka organizacyjna ma prawo oddania nieruchomości lub jej cześci w najem, dzierżawę albo użyczenie na okres:
a) do 3 lat z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
b) powyżej 3 lat – po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu i Rady Powiatu.

§ 11. 1. Za nieruchomości oddane w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne w wysokości i terminach ustalonych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Powiatu bonifikaty od opłat rocznych w przypadkach określonych w ustawie.

V. Użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 12. 1. Nieruchomości są oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
2. Bezprzetargowe oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 uchwały.

§ 13. 1. Ustala się pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej.
2. W przypadku oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej pierwsza opłata może być rozłożona na raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepisy § 8.

§ 14. Osobom fizycznym spełniającym warunki określone w art. 74 ust. 1 ustawy udziela się na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

VI. Obciążenie nieruchomości

§ 15. Obciążenie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. nr 124 poz. 1361 z późn. zm.).

VII. Dzierżawa, najem i użytkowanie nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych

§ 16. 1. Najemców, dzierżawców i użytkowników na czas dłuższy niż 3 lata wyłania się w wyniku przetargu przeprowadzonego na ustalenie rocznej lub miesięcznej stawki czynszu/wynagrodzenia za 1 mkw. powierzchni nieruchomości lub lokalu oraz spełnienia innych wymogów określonych w warunkach przetargu.
2. Zasady i warunki przetargów ustala każdorazowo Zarząd Powiatu.
3. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do nieruchomości i lokali:
1) przeznaczonych na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu;
2) przeznaczonych jako lokale mieszkalne.

§ 17. 1. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres, jeżeli na 3 miesiące przed jej wygaśnięciem złoży pisemną ofertę.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania jeżeli:
a) dzierżawca lub najemca naruszył bądź narusza postanowienia umowy,
b) koliduje to z interesem powiatu.

§ 18. W przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych należności powiatu określone w umowach podlegają corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

§ 19. 1. Zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy bądź przekazanie uprawnień osobom trzecim wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Powiatu i ustalenia nowych warunków umowy.
2. Samowolna zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy lub przekazania uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią stanowi podstawę nałożenia kary wyrażającej
się w dwukrotnym podwyższeniu należności przewidzianych w umowie. Kara stosowana jest za okres nieuprawnionego korzystania przez osoby trzecie, a w przypadku zmiany przeznaczenia – za okres obowiązywania umowy.
3. Nakłady poczynione bez pisemnej zgody nie podlegają zwrotowi.

VIII. Przepisy końcowe

§ 20. W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy.

§ 21. Traci moc Uchwała nr VIII/46/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniona Uchwałą nr XXVIII/150/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-10