Uchwała nr XXVI/150/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu z EFS „Zapobieganie zjawiskom nieprzystosowania społecznego trudnej młodzieży”

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz.1759) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, pod tytułem „Zapobieganie zjawiskom nieprzystosowania społecznego trudnej młodzieży”.

§ 2. Potwierdza się zabezpieczenie w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2005, kwotę 24.054,00zł, jako udział własny wymaganej wartości 20% kosztów realizacji projektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-10