Uchwała nr XXVI/158/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr II/11/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33, poz. 264, z 2004 r. nr 47, poz. 448) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/11/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty, zmienionej uchwałą nr XIII/68/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 listopada 2003 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Bielskiego w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 4.740 zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemset czterdzieści),
2) dodatek funkcyjny – w wysokości 1860 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt),
3) dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) dodatek specjalny – w wysokości 28% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. w zakresie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2004 r. w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku specjalnego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-01-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-10