Uchwała nr XV/83/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 20

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm., z 2001 r. nr 129, poz. 1447, nr 153, poz. 1271, nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 126, poz. 1070, nr 130, poz. 1112, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1682, nr 240, poz. 2058, z 2003 r. nr 1, poz. 15, nr 80, poz. 717, poz. 720, poz. 721, nr 96, poz. 874, nr 124, poz. 1152, nr 162, poz. 1568, nr 203, poz.1966, nr 217, poz. 2124) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość położoną w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 20, oznaczoną numerem geodezyjnym 3198, o powierzchni 0,2834 ha, w związku z przeznaczeniem nieruchomości na realizację celu publicznego w zakresie usług pocztowych, świadczonych przez PPUP „Poczta Polska”.

§ 2. Ustala się cenę sprzedawanej nieruchomości w wysokości 370.000,- zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25