Uchwała nr XV/85/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966, nr 213, poz. 2081, nr 228, poz. 2258) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. nr 39, poz. 455, nr 100, poz. 1074, z 2001 r. nr 52, poz. 544, z 2002 r. nr 160, poz. 1323, z 2003 r. nr 34, poz. 286) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VIII/43/03 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków funkcyjnych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, wychowawstwo klasy oraz opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego oraz doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25