Uchwała nr XV/87/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 12, pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: nr 162, poz. 1568), art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 1988 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 stycznia 2004 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim, funkcjonujący w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przejmuje Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim na podstawie inwentaryzacji i protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3. Pracownicy zatrudnieni w jednostce budżetowej pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stają się pracownikami Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Należności i zobowiązania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dniem 01 lutego 2004 r. przejmuje Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25