Uchwała nr XVI/89/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 109, art. 113, art. 114, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189 poz. 1851), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:
1) Dochody budżetu powiatu w wysokości 36.537.124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38.522.578 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3) Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 602.234 zł nastąpi z planowanych dochodów budżetowych w roku 2004.
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.587.688 zł pokryć kredytem bankowym.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się:
1) rezerwę ogólną w kwocie 168.005 zł,
2) rezerwę celową w łącznej kwocie 1.616.321 zł, z tego:
a) rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym na podwyżki płac nauczycielom i remonty w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 1.521.266 zł,
b) rezerwę celową na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 20.000 zł,
c) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 75.055 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w zał. nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 5.000.000 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004-2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 450.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 490.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 142.560 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów środków specjalnych powiatu w kwocie 947.033 zł oraz wydatków w kwocie 969.310 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.587.688 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu,
2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2004 – 2010.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytu.
4. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, tytułem zabezpieczenia kredytu do kwoty 3.300.000 zł.

§ 10. 1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu stanowiącą załącznik nr 10.
2. Przyjmuje się prognozowaną sytuację finansową Powiatu w Bielsku Podlaskim na lata 2004-2010 stanowiącą załącznik nr 11.

§ 11. Ustala się plan przychodów gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim w kwocie 266.000 zł, oraz wydatki gospodarstwa w kwocie 266.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym na kwotę 2.600.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25