Uchwała nr XVII/92/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, nr 115, poz. 1229, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 233, poz. 1957, z 2003 r. nr 46, poz. 392, nr 80, poz. 717 i 721, nr 163, poz. 1568, nr 175, poz. 1693, nr 190, poz. 1865, nr 217, poz. 2124), art.14 ust. 6, 13 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, z 2002 r. nr 41, poz. 365, nr 113, poz. 984, nr 199, poz. 1671, z 2003 r. nr 7, poz. 78) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Powiatowy Program Ochrony Środowiska” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Częścią składową programu określonego w ust. 1 jest „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami ” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu co 2 lata raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska i sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.
2. Plan gospodarki odpadami podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25