Uchwała nr XVII/93/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 162, poz. 1568 ) i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, zm. z 1992 r. nr 63, poz. 315, z 1994 r. nr 121, poz. 591, z 1995 r. nr 138, poz. 682, z 1996 r. nr 24, poz. 110, z 1997 r. nr 104, poz. 661, nr 121, poz. 769 i nr 158, poz. 1041, z 1998 r. nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1115, z 1999 r. nr 28, poz. 255 i 256, nr 84, poz. 935, z 2000 r. nr 3, poz. 28, nr 12, poz. 136, nr 43, poz. 489, nr 84, poz. 948, nr 114, poz. 1193, nr 120, poz. 1268 z 2001 r. nr 5, poz. 45, nr 88, poz. 961, nr 100, poz. 1083, nr 111, poz. 1193, nr 113, poz. 1207, nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, nr 128, poz. 1407, z 2002 r. nr 113, poz. 984, z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr171, poz. 1663, nr 213, poz. 2081, nr 223, poz. 2215 ) uchwala się, co następuje:

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i kryteria zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jak też wydzierżawianie i wynajem nieruchomości.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Bielski;
2) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Bielskiego;
3) SP ZOZ – należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim;
4) majątku trwałym – rozumie się przez to pozostające w dyspozycji SP ZOZ-u” maszyny, w tym w szczególności sprzęt i aparaturę medyczną, środki transportu oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do użytku przedmioty przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

II. ZBYWANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

§ 2. Dyrektor SP ZOZ przeznacza majątek trwały do zbycia po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 3. 1. Majątek trwały jest zbywany przez SP ZOZ w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 7.
2. Zbycie majątku trwałego o wartości powyżej 5.000 PLN netto wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 4. Przy sprzedaży majątku trwałego w drodze przetargu ustala się że:
1) cena wywoławcza w pierwszym przetargu jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę lub wartości księgowej;
2) majątek trwały nie zbyty w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 80% wartości;
3) w przypadku gdy majątek trwały nie zostanie zbyty w drugim przetargu Dyrektor SP ZOZ-u może podjąć decyzję o kolejnych przetargach a cena wywoławcza nie może być niższa niż 50% tej wartości;
4) jeżeli przeprowadzone co najmniej dwa przetargi nie przyniosły rezultatów Dyrektor SP ZOZ-u może zbyć majątek trwały w drodze bezprzetargowej za cenę uzgodnioną z nabywcą.

§ 5. Przetargi przeprowadza komisja przetargowa powoływana przez Dyrektora SP ZOZ-u w składzie 3 osobowym

§ 6. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej 14 dni przed terminem przetargu.

§ 7. W trybie bezprzetargowym może być zbyty majątek trwały o wartości księgowej nie przekraczającej 3.500 PLN netto.

§ 8. 1. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim przedkłada Zarządowi Powiatu w okresach 6-miesięcznych sprawozdanie ze zbywania majątku trwałego.
2. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1.

III. WYDZIERŻAWIANIE I WYNAJEM MAJĄTKU TRWAŁEGO I NIERUCHOMOŚCI

§ 9. Dyrektor SP ZOZ przeznacza majątek trwały i nieruchomości do wydzierżawienia lub wynajęcia po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 10. Majątek trwały i nieruchomości SP ZOZ-u mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane na okres powyżej 3 lat w trybie przetargu po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

§ 11. 1. Przy wydzierżawianiu i wynajmie majątku trwałego i nieruchomości w drodze przetargu ustala się że:
1) cena wywoławcza w pierwszym przetargu jest równa miesięcznej stawce czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu, w kwocie netto;
2) majątek trwały i nieruchomości nie wydzierżawione lub nie wynajęte w wyniku pierwszego przetargu wystawia się do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 80% wartości czynszu;
3) w przypadku gdy majątek trwały i nieruchomości nie zostaną wydzierżawione lub wynajęte w drugim przetargu Dyrektor SP ZOZ-u może podjąć decyzję o kolejnych przetargach a cena wywoławcza nie może być niższa niż 50% wartości czynszu;
4) jeżeli przeprowadzone co najmniej dwa przetargi nie przyniosły rezultatów Dyrektor SP ZOZ-u może wydzierżawić lub wynająć majątek trwały i nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę uzgodnioną z najemcą.

§ 12. 1. W trybie bezprzetargowym może być wydzierżawiony i wynajęty majątek trwały o wartości księgowej nie przekraczającej 3.500 PLN netto.
2. Tryb bezprzetargowy może być stosowany również do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres poniżej 3 lat.
3. Dyrektor SP ZOZ-u przedkłada Zarządowi Powiatu w okresach 6-miesięcznych sprawozdania z wydzierżawienia lub wynajmu majątku w trybie bezprzetargowym.
4. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdania, o których mowa w ust. 3

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Traci moc uchwała nr XXIV/117/2000 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25