Uchwała nr XVII/95/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18 w szkoły ponadgimnazjalne

Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz art. 2 c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12, poz. 96, zm. z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 104, poz. 1104, nr 122, poz. 1312 z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615, nr 147, poz. 1644), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz.153, nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz. 550, nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268, nr 122, poz. 1320, z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615, z 2002 r. nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, nr 141, poz. 1185, nr 200, poz. 1683, z 2003 r. nr 6, poz. 65, nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966) uchwala się co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2004 roku Zaoczne Technikum Zawodowe dla dorosłych oraz Zaoczne Liceum Agrobiznesu na podbudowie szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające Zaoczne.

§ 2. W skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim wchodzą:
1) Technikum;
2) Liceum Profilowane;
3) Technikum Uzupełniające Zaoczne;
4) Szkoła Policealna Agrobiznesu;
5) Liceum Agrobiznesu (na podbudowie szkoły podstawowej) – do wygaszenia w 2005 roku.

§ 3. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4. Oddziały przekształcanych szkół, do wygaszenia wchodzą w skład tworzonego w wyniku ich przekształcenia Technikum Uzupełniającego Zaocznego.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25