Uchwała nr XVII/97/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim ul. Szkolna 12 w szkoły ponadgimnazjalne, oraz w sprawie utworzenia szkół dla dorosłych

Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) oraz art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12, poz. 96, zm. z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 104, poz. 1104, nr 122, poz. 1312 z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615, nr 147, poz. 1644), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz.153, nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz. 550, nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268, nr 122, poz. 1320, z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615, z 2002 r. nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, nr 141, poz. 1185, nr 200, poz. 1683, z 2003 r. nr 6, poz. 65, nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966) uchwala się co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2004 roku Technikum Zawodowe na podbudowie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Technikum Uzupełniające.

§ 2. Tworzy się z dniem 1 września 2004 roku:
1) Technikum dla Dorosłych Zaoczne;
2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne.

§ 3. W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wchodzą:
1) Technikum;
2) Technikum Uzupełniające;
3) Liceum Ogólnokształcące;
4) Liceum Profilowane;
5) Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
6) Technikum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej – do wygaszenia;
7) Technikum dla Dorosłych Zaoczne;
8) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne.

§ 4. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 im Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 5. Oddziały dotychczasowego Technikum Zawodowego do wygaszenia wchodzą
w skład tworzonego w wyniku przekształcenia Technikum Uzupełniającego.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25