Uchwała nr XVII/98/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. nr 23, poz. 220 , nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568), art. 5 ust. 5a, w związku z art. 5c ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759, nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz. 550, nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268, nr 122, poz. 1320, z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615, z 2002 r. nr 41, poz. 362, nr 113, poz. 984, nr 141, poz. 1185, nr 200, poz. 1683, z 2003 r. nr 6, poz. 65, nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304 i nr 203, poz. 1966) uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2004 r. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1.

§ 2. W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1 wchodzą:
1) Technikum;
2) Liceum Profilowane;
3) Liceum Ogólnokształcące;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
5) Szkoła Policealna;
6) Liceum Ekonomiczne – do wygaszenia w 2005 roku.

§ 3. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1 w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25