Uchwała nr XVII/99/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Bielskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr III/12/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. nr 14, poz. 155, z 2000 r. nr 30, poz. 465, z 2001 r. nr 32, poz. 565, z 2002 r. nr 86, poz. 2158, z 2003 r. nr 91, poz. 1737) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdania i informacje nie podlegają głosowaniu, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej. Umieszczenie w porządku dziennym obrad wyrazu „przyjęcie” w odniesieniu do sprawozdań lub informacji oznacza konieczność ich zatwierdzenia przez głosowanie”;
2) w § 66 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się ppkt 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2004-10-25

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2004-10-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2004-10-25