Uchwała nr XXXVI/201/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) w związku z art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703), po uzyskaniu zgody Wojewody Podlaskiego z dnia 10.11.2005 roku uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się z dniem 01.01.2006 r. typ Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, z Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na 114 miejsc, na Dom Pomocy Społecznej dla 74 osób w podeszłym wieku i 40 osób przewlekle somatycznie chorych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-12-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-12-07