Uchwała nr XXVII/161/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej na podbudowie dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, w Szkołę Policealną na podbudowie szkół ponadgimnazjalnych, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 2 c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. nr 12, poz. 96, zm. z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 104, poz. 1104, nr 122, poz. 1312, z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615, nr 147, poz. 1516) uchwala się co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 roku, Szkołę Policealną na podbudowie dotychczasowych szkół ponadpodstawowych wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1, w publiczną Szkołę Policealną na podbudowie szkół ponadgimnazjalnych, kształcącą w systemie dziennym, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1.

§ 2. Oddziały dotychczasowej Szkoły Policealnej do wygaszenia wchodzą w skład Szkoły Policealnej tworzonej w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1 wchodzą:
1) Technikum,
2) Liceum Profilowane,
3) Liceum Ogólnokształcące,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
5) Szkoła Policealna,

§ 4. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-02-21

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-02-21

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-02-21