Uchwała nr XXXVI/200/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135, z 2005 r. nr 155, poz. 1298, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-12-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-12-07