UCHWAŁA NR XXX/177/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/169/05
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów
własnych jednostek budżetowych Powiatu Bielskiego


Na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594,
Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135,
Nr 273 poz. 2703) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Bielskiego Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany:

1. "w § 3. ust. 2. po pkt. 3) dodaje się pkt. 4) w brzmieniu:

"4) dochody z tytułu dopłat do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej."

2. "w § 4. ust. 2. pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

"1) dochody z tytułu wyżywienia w szkole, internacie oraz wpłaty za pobyt w internacie."

3. "w § 4. ust. 2. po pkt. 12) dodaje się pkt. 13) w brzmieniu:

"13) opłaty za przygotowanie imprez okolicznościowych np.: wesela, studniówki, spotkania opłatkowe."

4. "w § 4. ust. 3. po pkt. 3) dodaje się pkt. 4) i 5) w brzmieniu:

"4) opłacenie badań lekarskich, szkoleń i kursów BHP pracowników,"
"5) opłacenie kontroli np. Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz opłacenie porad prawnych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-05-06

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-05-06

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-05-06