Uchwała nr XXVII/160/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Agrobiznesu na podbudowie dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18, w Szkołę Policealną nr 1 na podbudowie szkół ponadgimnazjalnych, wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, ul. Hołowieska 18

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 2 c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12, poz. 96, zm. z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 104, poz. 1104, nr 122, poz. 1312, z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615, nr 147, poz. 1644) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Policealnej stanowiącego załącznik nr 5e do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, zm. z 2002 r. nr 10, poz. 96, z 2003 r. nr 146, poz. 1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606) uchwala się co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 roku, Szkołę Policealną Agrobiznesu na podbudowie dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18, w publiczną Szkołę Policealną nr 1 na podbudowie szkół ponadgimnazjalnych, kształcącą w systemie dziennym, wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18.

§ 2. Oddziały dotychczasowej Szkoły Policealnej Agrobiznesu do wygaszenia wchodzą w skład Szkoły Policealnej nr 1 tworzonej w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. W skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18 wchodzą:
1) Technikum nr 4,
2) IV Liceum Profilowane,
3) Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 4,
4) Szkoła Policealna nr 1.

§ 4. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w zakresie uregulowanym niniejszą uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-02-21

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-02-21

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-02-21