Uchwała nr XXVII/163/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 17

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 5 ust. 5a, w związku z art. 5c ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Policealnej stanowiącego załącznik nr 5e do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, zm. z 2002 r. nr 10, poz. 96, z 2003 r. nr 146, poz. 1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606) uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2005 roku publiczną Szkołę Policealną nr 2, kształcącą w systemie dziennym, wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17.

§ 2. W skład Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim ul. Wojska Polskiego 17 wchodzą:
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2,
2) II Liceum Profilowane,
3) Technikum nr 2,
4) Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 2,
5) Technikum Uzupełniające nr 2,
6) Szkoła Policealna nr 2.

§ 3. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Konstytucji
3 Maja w Bielsku Podlaskim w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-02-21

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-02-21

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-02-21