Uchwała nr XXVII/164/05 rady powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, zm. nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966, nr 213, poz. 2081, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 179, poz. 1845) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. nr 39, poz. 455, nr 100, poz. 1074, z 2001 r. nr 52, poz. 544, z 2002 r. nr 160, poz. 1323, z 2003 r. nr 34, poz. 286, z 2004 r. nr 74, poz. 667) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XV/84/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-02-21

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-02-21

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-02-21