Uchwała nr XXVIII/167/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski uchwalonym uchwałą nr XXII/125/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 133, poz. 1798 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.5. Jeżeli uczeń, rodzic/opiekun prawny nie przedłoży w danym miesiącu dowodów poniesienia opłat, stypendium za dany miesiąc wypłacone zostanie w następnych miesiącach, po ich przedłożeniu, z zachowaniem zasady, iż całkowita pomoc przekazana danej osobie nie może przekroczyć kwoty 2.500 złotych w ciągu 10 miesięcy roku szkolnego”.
2) § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.6. Jeżeli uczeń, rodzic/opiekun prawny przedłoży w danym miesiącu dowody opłat na kwotę niższą niż miesięczna wysokość przyznanego stypendium, to otrzyma refundację tej kwoty. Pozostała część stypendium będzie wypłacana w następnych miesiącach z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-03-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-03-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-03-10