Uchwała nr XXVIII/168/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Zaocznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce, ul. Ossolińskich 1

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, nr 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ust. 5a w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703 i 281, poz. 2781) uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2005 roku publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, z siedzibą w Rudce ul. Ossolińskich 1, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

§ 2. W skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1 wchodzą:
1) Technikum,
2) Liceum Profilowane,
3) Liceum Ogólnokształcące,
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
5) Szkoła Policealna,
6) Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.

§ 3. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce ul. Ossolińskich 1 w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-03-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-03-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-03-10