Uchwała nr XXVIII/169/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Bielskiego

Na podstawie art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135, nr 273, poz. 2703) uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Kierowniku jednostki – rozumie się przez to Kierownika lub Dyrektora jednostki budżetowej Powiatu Bielskiego,
2) krótkotrwałe udostępnianie pomieszczeń – rozumie się przez to wynajem pomieszczeń na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie w ciągu miesiąca.

§ 2. 1. Jednostki, które będą uzyskiwać dochody z następujących tytułów:
1) z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
2) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
3) z odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,
utworzą rachunek dochodów własnych powołany decyzją kierownika .

3. Dochody własne jednostek, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami będą przeznaczone na:
1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułu wymienionego w ust. 1 pkt 1,
2) cele wskazane przez darczyńcę,
3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt. 3.
4. Wskazuje się jednostki, które w przypadku uzyskiwania dochodów, o których mowa w ust. 1 uchwały, utworzą rachunek dochodów własnych powołany decyzją kierownika:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
2) II Liceum Ogólnokształcące im. B. Taraszkiewicza z BJN w Bielsku Podlaskim,
3) Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim,
4) Zespół Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim,
5) Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Bielsku Podlaskim,
6) Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
7) Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
8) Zespół Szkół Rolniczych im. K. Kluka w Rudce,
9) Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim,
10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim,
11) Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim,
12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
13) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim,
14) Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim,
15) Dom Pomocy Społecznej w Brańsku,
16) Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim,
17) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim,
18) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim,
19) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

§ 3. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie rachunku dochodów własnych związanego z prowadzoną przy:
1) Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, oraz
2) Zespole Szkół Rolniczych im. K. Kluka w Rudce
„Zieloną pracownią” o charakterze edukacji rolniczej młodzieży.
2. Źródłem dochodów własnych mogą być:
1) dochody z tytułu sprzedaży:
a) płodów rolnych z produkcji roślinnej i zwierzęcej,
b) usług wykonywanych sprzętem rolniczym,
c) usług rekreacyjnych,
2) dochody z tytułu organizowania kursów i szkoleń w ramach „Zielonej pracowni”,
3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, o którym mowa w ust. 1.
3. Dochody własne przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2, w tym w szczególności na:
1) zakup:
a) materiału siewnego,
b) inwentarza żywego,
c) nawozów chemicznych, środków ochrony roślin,
d) paliwa i materiałów eksploatacyjnych,
e) energii elektrycznej,
f) niezbędnych części zamiennych do maszyn rolniczych i narzędzi,
g) pasz i koncentratów białkowych,
h) usług weterynaryjnych i unasienniania zwierząt,
i) usług sprzętem specjalistycznym,
j) pomocy dydaktycznych, maszyn i narzędzi rolnych,
2) remont budynków i maszyn rolnych,
3) opłacenie podatków i opłat, wynikających z odrębnych ustaw, prowizji i opłat bankowych, składek wynikających z tytułu członkostwa w organizacjach rolnych,
4) wynagrodzenie bezosobowe w związku z organizacją kursów i szkoleń, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 uchwały a także w związku ze sprzedażą usług wymienionych w ust. 2. pkt. 1 lit. b i c.

§ 4. 1 Wyraża się zgodę na utworzenie rachunku dochodów własnych związanego z inną działalnością szkół oraz placówek oświatowych, niż wymieniona w § 3 uchwały, w następujących jednostkach,
1) I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
2) II Liceum Ogólnokształcące im. B. Taraszkiewicza z BJN w Bielsku Podlaskim,
3) Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim,
4) Zespół Szkół nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Bielsku Podlaskim,
5) Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Bielsku Podlaskim,
6) Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
7) Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
8) Zespół Szkół Rolniczych im. K.Kluka w Rudce,
9) Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim,
10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim,
11) Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim,
2. Źródłem dochodów własnych mogą być:
1) opłaty za pobyt i wyżywienie w internacie,
2) opłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
3) opłaty za prowadzenie kolonii, półkolonii i obozów,
4) opłaty za wynajem autobusów i innych pojazdów, będących w posiadaniu jednostki,
5) dochody z tytułu krótkotrwałego udostępniania pomieszczeń,
6) wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
7) prowizje za zebranie składek na ubezpieczenie dzieci i młodzieży od nieszczęśliwych wypadków,
8) prowizje od sprzedanych podręczników,
9) wpływy z usług kserograficznych,
10) dochody z tytułu organizowania kursów i szkoleń, w tym między innymi szkoleń kierowców,
11) dochody z tytułu częściowej odpłatności za paliwo w prowadzonych kursach programowej nauki jazdy,
12) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, o którym mowa w ust. 1.

3. Dochody własne przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 uchwały, w tym w szczególności na:
1) zakup:
a) środków żywności, naczyń i wyposażenia do stołówki,
b) środków czystości,
c) materiałów biurowych i dydaktycznych służących do nauczania i wychowania,
d) materiałów eksploatacyjnych do pojazdów będących w posiadaniu jednostki,
e) materiałów związanych z bieżącymi naprawami i remontami,
f) usług związanych z naprawami, konserwacja, remontami bieżącymi oraz innymi usługami związanymi z eksploatacją,
g) opału i paliwa,
h) środków trwałych, w tym środków dydaktycznych służących do nauczania i wychowania do kwoty jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł,
i) środków trwałych, w tym środków dydaktycznych służących do nauczania
i wychowania powyżej 3.500 zł za zgodą Zarządu,
j) książek i innych zbiorów bibliotecznych.
2) opłacenie podatków i opłat, wynikających z odrębnych ustaw, prowizji i opłat bankowych,
3) wynagrodzenie bezosobowe związane z realizacją dochodów, o których mowa w ust. 2.

§ 5. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie rachunku dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim.
2. Źródłem dochodów własnych mogą być:
1) prowizje ubezpieczeniowe,
2) wpływy z usług kserograficznych,
3) dochody z tytułu prowadzonych szkoleń,
4) dochody z tytułu krótkotrwałego udostępniania pomieszczeń będących w trwałym zarządzie,
5) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, o których mowa w ust. 1.
3. Dochody własne przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 uchwały, w tym w szczególności na:
1) zakup wyposażenia, materiałów biurowych, remontowych i usług,
2) naprawy i remonty obiektu, pomieszczeń i sprzętu będącego w posiadaniu jednostki,
3) organizowanie szkoleń, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, spotkań z pracodawcami i osobami pozostającymi bez pracy, w tym między innymi na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń,
4) zakup nagród rzeczowych i pieniężnych w ramach organizowanych konkursów promujących ideę skutecznej likwidacji bezrobocia oraz opłacenie pochodnych od tych nagród,
5) opłacenie prowizji i opłat bankowych.

§ 6. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie rachunku dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.
2. Źródłem dochodów własnych mogą być:
1) dochody z tytułu świadczenia usług rehabilitacyjnych,
2) dochody z tytułu świadczenia krótkookresowych usług opiekuńczych,
3) dochody z tytułu krótkotrwałego udostępnienia pomieszczeń, będących w trwałym zarządzie jednostki,
4) dochody z tytułu organizowania imprez okolicznościowych i uroczystości np. chrzcin, komunii, obiadów żałobnych,
5) wpływy z usług kserograficznych,
6) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, o którym mowa w ust. 1.
3. Dochody własne przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 uchwały, w tym w szczególności na:
1) zakup żywności,
2) energii,
3) opału,
4) naprawę i zakup sprzętu,
5) remont pomieszczeń,
6) opłacenie prowizji i opłat bankowych,
Ponadto dochody własne mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych dla pensjonariuszy jednostki.

§ 7. Dochody własne wymienione w niniejszej uchwale wraz z odsetkami od tych dochodów nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 8. Kierownicy, którzy utworzą rachunek dochodów własnych opracowują plan finansowy dochodów i wydatków w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2005 r.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-03-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-03-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-03-10