UCHWAŁA NR XXIX/171/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM Z DNIA 31 MARCA 2005 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU PODLASKIM

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/138/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2004 r., wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-04-06

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-04-06

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-04-06