UCHWAŁA XXIX/172/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM Z DNIA 31 MARCA 2005 ROKU W SPRAWIE UTWORZENIA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY WCHODZĄCEJ W SKŁAD  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BIELSKU PODLASKIM UL. KLESZCZELOWSKA 5.

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ust. 5a w związku z art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 281, poz. 2781) uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2005 roku Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 5.

§ 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest trzyletnią szkołą publiczną kształcącą systemem dziennym, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwi uzyskanie swiadectwa potwierdzającego przygotowanie do pracy.

§ 3. W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 5 wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna,
2) Gimnazjum Specjalne,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

§ 4. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku  Podlaskim ul. Kleszczelowska 5 w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 roku.

 

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-04-06

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-04-06

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-04-06