UCHWAŁA NR XXIX/174/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM Z DNIA 31 MARCA 2005 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO W 2005 ROKU

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 101.153 zł.
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 173.517 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 207.778 zł.
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 280.142 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok po zmianach - zgodnie załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Objaśnienie powyższych zmian stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 38.333.313 zł., z czego dochody budżetowe w kwocie 794.890 zł. zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 40.445.785 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.907.362 zł. są przychody pochodzące z kredytu bankowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/174/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2005 roku


OBJAŚNIENIA


ROZDZIAŁ I


Dochody

1. Dochody własne (grupa 010)

1) Dział 600, rozdział 60014 - zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 41.000 zł. z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku ze zmianami przepisów dotyczących środków specjalnych (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 02.03.2005r. znak PZD.FN.3012/5/05).
2) Dział 801, rozdział 80130 - zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 1.100 zł. z tytułu wpłat za paliwo na naukę jazdy w okresie styczeń - luty 2005r. w związku ze zmianami przepisów dotyczących środków specjalnych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 14.03.2005r.).
3) Dział 801, rozdział 80130 - zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę 11.362 zł. w związku ze zmianami przepisów dotyczących środków specjalnych (wniosek Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.03.2005r.).
4) Dział 854, rozdział 85410 - zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 12.119 zł. z tytułu wpłat za wyżywienie młodzieży oraz pobyt w internacie w okresie styczeń - luty 2005r w związku ze zmianami przepisów dotyczących środków specjalnych (wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 14.03.2005r.).
5) Dział 854, rozdział 85410 - dokonuje się przeniesień między §§ przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę 3.604 zł. w związku ze zmianami przepisów dotyczących środków specjalnych (wniosek Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.03.2005r.).

2. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030)

1) Dział 750, rozdział 75095 - zwiększenie planu dotacji z Urzędu Gminy Bielsk Podlaski o kwotę 18.387 zł. z przeznaczeniem na odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolację budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim.

3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł (grupa 040)

1) Dział 803, rozdział 80309 - dokonuje się przeniesień między §§ kwoty 8.658 zł. stanowiącej udział Budżetu Państwa w środkach z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych" w związku ze zmianą klasyfikacji dochodu.
2) Dział 854, rozdział 85415, § 2708 - zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 8.000 zł. przeznaczonych na realizację projektu "Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich" w związku z aktualizacją wniosku oraz dokonuje się przeniesień między §§ kwoty 76.691 zł. stanowiącej udział Budżetu Państwa w środkach z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w/w projektu.ROZDZIAŁ II


Wydatki

1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)

1) Dział 600, rozdział 60014 - zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 41.000 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów drogowych, które w poprzednich latach stanowiły wydatek środka specjalnego (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 02.03.2005r. znak PZD.FN.3012/6/05).
3) Dział 750, rozdział 75095 - zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 29.137 zł., z przeznaczeniem na: utwardzenie placu będącego współwłasnością powiatu i gminy Bielsk Podlaski - 1.510 zł., odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim - 27.627 zł., w związku
z ostatecznym ustaleniem cen po przeprowadzonym przetargu.
4) Dział 758, rozdział 75818 - zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 121.087 zł. (rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 29.137 zł., rezerwy celowej na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe
i remonty w szkołach i placówkach oświatowych w łącznej kwocie 91.950 zł.),
z przeznaczeniem na:

a) utwardzenie placu będącego współwłasnością powiatu i gminy Bielsk Podlaski - 1.510 zł. (rezerwa ogólna),
b) odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolację budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim - 27.627 zł. (rezerwa ogólna),
c) udział własny powiatu w realizacji projektu "Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych" - 6.100 zł. (rezerwa oświatowa),
d) udział własny powiatu w realizacji projektu "Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich" - 13.850 zł. (rezerwa oświatowa),
e) zapewnienie wkładu własnego powiatu na zadanie realizowane w ramach programu PHARE 2002 - Spójność Społeczna i Gospodarcza pn. "zakup sprzętu dydaktycznego IT w ramach konkursu Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego" dla następujących szkół: Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Rudce - 72.000 zł. (rezerwa oświatowa).

5) Dział 801, rozdział 80130 - zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 72.000 zł. stanowiącego udział własny
z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu PHARE 2002 - Spójność Społeczna i Gospodarcza pn. "zakup sprzętu dydaktycznego IT w ramach konkursu Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego" dla następujących szkół: Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Rudce (wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 16.03.2005r. znak OK.2110-4/05).

6) Dział 801, rozdział 80130 - zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 1.100 zł., z przeznaczeniem na opłacenie przeglądu maszyn rolniczych oraz na remonty (źródłem sfinansowania wydatków są dochody pobrane przez jednostkę w miesiącach styczeń - luty 2005r.) (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 14.03.2005r.).

7) Dział 801, rozdział 80130 - zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę 11.362 zł. w związku ze zmianami przepisów dotyczących środków specjalnych (źródłem sfinansowania wydatków są dochody pobrane przez jednostkę w miesiącach styczeń - luty 2005r.) (wniosek Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.03.2005r.).

8) Dział 803, rozdział 80309 - zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 6.100 zł. (udział własny powiatu)
z przeznaczeniem na realizację projektu "Fundusz Stypendialny dla studentów
z obszarów zmarginalizowanych".

9) Dział 854, rozdział 85410 - zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 12.119 zł., z przeznaczeniem na zakupy artykułów żywnościowych do internatu (źródłem sfinansowania wydatków są dochody pobrane przez jednostkę w miesiącach styczeń - luty 2005r.) (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 14.03.2005r.).

10) Dział 854, rozdział 85410 - dokonuje się przeniesień między §§ przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę 3.604 zł. w związku ze zmianami przepisów dotyczących środków specjalnych (źródłem sfinansowania wydatków są dochody pobrane przez jednostkę w miesiącach styczeń - luty 2005r.) (wniosek Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 14.03.2005r.).

11) Dział 854, rozdział 85415 - dokonuje się przeniesień między §§ kwot wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w związku z realizacją przez Powiat Bielski projektu "Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich". Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zawartej umowy i harmonogramu finansowo - rzeczowego na 2005 rok. Niżej przedstawia się plan po zmianach w szczegółowości do §§, rodzaju wydatków oraz jednostek budżetowych biorących udział w projekcie.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030)

1) Dział 750, rozdział 75095 - zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 18.387 zł. z przeznaczeniem na odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolację budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim, w związku z ostatecznym ustaleniem cen po przeprowadzonym przetargu.


ROZDZIAŁ III


Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku po zmianach" dotyczą:

3. Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:

1) wprowadza się zadanie pn. "utwardzenie placu będącego współwłasnością powiatu
i gminy Bielsk Podlaski" - pkt. A 3. a) kol. 4, kol. 6 i 8 zwiększa się o kwotę 1.510 zł.,
2) "odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim" - pkt. B 4. a) kol. 4 zwiększa się 45.454 zł., kol. 6 zwiększa się o kwotę 46.014 zł., kol. 8 zwiększa się o kwotę 27.624 zł., kol. 11 zwiększa się o kwotę 18.387 zł.,
3) "wprowadza się zadanie pn. "Zakup sprzętu dydaktycznego IT w ramach konkursu reorientacja szkolnictwa zawodowego" dla następujących szkół: Zespół Szkół     Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Rudce" - pkt. C 4. kol. 4 zwiększa się o kwotę 300.000 zł., kol. 6 i 8 zwiększa się o kwotę 72.000 zł.

ROZDZIAŁ IV

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dotyczą:

1. stanu funduszu na początek roku zgodnie ze stanem faktycznym ustalonym w sprawozdaniu z wykonania finansowego do dnia 31.12.2004,
2. zwiększenia planowanych wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych,
3. zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne.Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia dotacji z budżetu, zmniejszenia planowanych wpłat do budżetu oraz stanu środków funduszu na dzień 31.12.2005r.

 

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-04-11