UCHWAŁA NR XXX/175/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w Bielsku Podlaskim w 2004 roku uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2004.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-05-06

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-05-06

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-05-06