Uchwała nr XXXI/178/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Brańsku

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) oraz art. 19 pkt 10 i art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się imię „Jana Pawła II” Domowi Pomocy Społecznej w Brańsku przy ul. Jana Pawła II 14.

§ 2. W związku z nadaniem imienia pełna nazwa placówki brzmi: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-06-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-06-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-06-07