Uchwała nr XXXI/179/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2005 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123 poz. 1291, nr 210 poz. 2135, nr 273 poz. 2703), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.000 zł.
2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 9.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 103.221 zł.
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 111.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych na 2005 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Objaśnienie powyższych zmian stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 38.504.894 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 794.890 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 40.617.366 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.907.362 zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-06-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-06-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-06-07