Uchwała nr XXXI/180/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z 2003 r. nr 60, poz. 535, nr 124, poz. 1152, nr 139, poz. 1324, nr 229, poz. 2276, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 145, poz. 1535, nr 146, poz. 1546, nr 213, poz. 2155, z 2005 r. nr 10, poz. 66) w związku z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. nr 94, poz. 1097), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 12.04.2005 r. i opinii sporządzonej przez biegłego rewidenta, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2004, na które składa się:
– bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 5.929.782,50 zł,
– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. z wynikiem:
zysk 1.335.110,96 zł,
– informacja dodatkowa,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-06-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-06-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-06-07