UCHWAŁA NR XXXII/182/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Bielskiego w 2005 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 531.405 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000 zł.
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 535.405 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2005 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Objaśnienie powyższych zmian stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 39.036.299 zł., z czego dochody budżetowe w kwocie 794.890 zł. zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 41.148.771 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.907.362 zł. są przychody pochodzące z:

1) kredytu bankowego w kwocie 2.029.152 zł.,
2) wolnych środków w kwocie 878.210 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-07-05

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-07-11

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-07-05