Uchwała nr XXXIII/183/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 i nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019, nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280, z 2000 r. nr 48, poz. 550 i nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 39, poz. 459, nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368, nr 129, poz. 1444 i nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002 r. nr 169, poz. 1387, nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, i nr 241, poz. 2074, z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 90, poz. 844, nr 223, poz. 2217, nr 228, poz. 2262, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 99, poz. 1001, nr 240, poz. 2407, z 2005 r. nr 44, poz. 422) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. nr 88, poz. 808) uchwala się co następuje:

§ 1. Środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005 w kwocie 692.212 zł przeznacza się na realizację zadań
z zakresu:
1) zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 123.234 zł w tym na:
a) finansowanie zobowiązań przypadających do wypłaty w 2005 r. z tytułu realizacji umów zawartych z pracodawcami do dnia 31 grudnia 2002 r., dotyczących zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w kwocie 43.234 zł
b) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej w kwocie 50.000 zł,
c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w kwocie 30.000 zł,
2) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 568.978 zł w tym na:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie 130.000 zł,
b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 183.978 zł,
c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie 20.000 zł,
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 110.000 zł,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży w kwocie 125.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/173/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-09-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-09-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-09-07