Uchwała nr XXXIII/185/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/125/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-09-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-09-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-09-07