Uchwała nr XXXIII/186/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie opinii aneksu nr 1 do Projektu Programu Restrukturyzacyjnego SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 78, poz. 684) uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie aneks nr 1 do Projektu Programu Restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku zakładu z dnia 16 sierpnia 2005 r.

§ 2. Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-09-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-09-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-09-07