Uchwała XXXIV/192/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bielskiego do konkursu na udzielenie wsparcia Zespołowi Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12 w ramach projektu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz.1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Bielskiego do konkursu na udzielenie wsparcia Zespołowi Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12 w ramach projektu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”, realizowanego w ramach programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich – projekt regionalny, o łącznej wartości 143.536,16 złotych.

§ 2. Deklaruje się zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych objętych wsparciem, oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych w łącznej kwocie 66.844,45 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-10-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-10-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-10-07