Uchwała nr XXXIV/193/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2005 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123 poz. 1291, nr 210 poz. 2135, nr 273 poz. 2703, z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:
1. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 493.160 zł,
2. zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 1.568.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
1. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.785.183 zł,
2. zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 3.793.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2005 roku” do uchwały nr XXVI/157/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2005 rok. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdz. 70005:
1. § 0470 – zmniejsza się o kwotę 42.106 zł,
2. § 0750 – zwiększa się o kwotę 40.000 zł,
3. § 0760 – zwiększa się o kwotę 1.106 zł,
4. § 0910 – zwiększa się o kwotę 1.000 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2005 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Objaśnienie powyższych zmian stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 40.679.105 zł, z czego dochody budżetowe w kwocie 794.890 zł. zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych;
2) plan wydatków ogółem 43.724.881 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.840.666 zł są przychody pochodzące z:
1) komercyjnego kredytu bankowego w kwocie 1.093.998 zł,
2) preferencyjnej pożyczki długoterminowej na prefinansowanie w kwocie 1.422.958 zł,
3) wolnych środków w kwocie 878.210 zł,
4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 445.500 zł.

§ 11. § 10. ust. 1. uchwały nr XXVI/157/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2005 r., otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Postanawia się:
a) zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.093.998 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2006-2010. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytu. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, tytułem zabezpieczenia kredytu do kwoty 2.000.000 zł.
b) zaciągnąć pożyczkę długoterminową na prefinansowanie w kwocie 1.422.958 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2006 roku z przekazanych powiatowi środków zagranicznych na realizację projektu „Przebudowa ciągu drogowego Dubno-Nurzec elementem restrukturyzacji obszarów Powiatu Bielskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-10-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-10-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-10-07