Uchwała nr XXXIV/194/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr IX/52/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r., nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala co następuje:

§ 1. W związku z zawarciem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim i Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 6 września 2005 r. ugody restrukturyzacji zobowiązań cywilno-prawnych, wyraża się zgodę na dalsze trwanie poręczenia, udzielonego uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr IX/52/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, do czasu całkowitej spłaty kredytu.

§ 2. Tekst ugody restrukturyzacji zobowiązań cywilnoprawnych, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr XXXIII/189/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim nr IX/52/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-10-07

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-10-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-10-07