UCHWAŁA NR XXXV/195/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zadań na które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 123, poz.776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111 poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz.1679 i poz. 1683, i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808) uchwala się co następuje:
     
§ 1. Środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005 w kwocie  692.212 zł.  przeznacza się na realizację zadań z zakresu:

1) zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 113.234 zł w tym na:

a) finansowanie zobowiązań przypadających do wypłaty w 2005 r. z tytułu realizacji umów zawartych z pracodawcami do dnia 31 grudnia 2002 r., dotyczących zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w kwocie 43.234 zł,
b) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej w kwocie 40.000 zł,
c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w kwocie 30.000 zł,

2) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 578.978 zł  w tym na:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie 146.200 zł
b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 178.978 zł,
c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie 18.800 zł,
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 110.000 zł,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży w kwocie 125.000 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu  w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Traci  moc  Uchwała  Nr XXXIII/183/05  Rady Powiatu  w Bielsku  Podlaskim  z dnia  29  sierpnia  2005 r.  w  sprawie  określenia  zadań  na  które Powiat Bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-11-08

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-11-08

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-11-08