UCHWAŁA  NR XXXV/196/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia  27 października 2005 r. w sprawie utworzenia I Zaocznego Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,  oraz Zaocznego Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim  ul. Szkolna 12.

Na podstawie art. 12 pkt. 8, lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 ust. 5a w związku z art. 5c pkt. 1, art. 58  ust. 1 i 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091) uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2005 roku publiczną  szkołę uzupełniajacą o nazwie „I Zaoczne Dwuletnie Uzupełniające  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych”, z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Szkolna 12, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim ul. Szkolna 12.

§ 2. Tworzy się z dniem 1 września  2005 roku publiczną szkołę o nazwie „Zaoczne  Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1”, z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Szkolna 12, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego  w Bielsku Podlaskim ul. Szkolna 12.

§ 3. W skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim  ul. Szkolna 12 wchodzą:

1) Technikum Nr 1;
2) Technikum Uzupełniające Nr 1;
3) IV Liceum Ogólnokształcące;
4) I Liceum Profilowane;
5) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1;
6) Technikum dla Dorosłych Zaoczne Nr 1;
7) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne;
8) I Zaoczne Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
9) Zaoczne Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1.

§ 4. Tracą moc dotychczasowe akty przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim ul. Szkolna 12 w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 5. Wykonanie uchwały  powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-11-08

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-11-08

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-11-08