UCHWAŁA NR XXXV/197/05 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 27 października 2005 r. w sprawie podjęcia współpracy z Rejonowym Komitetem Wykonawczym Smorgońskiego Rejonu, Białoruś.

Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie współpracy z Rejonowym Komitetem Wykonawczym Smorgońskiego Rejonu, Białoruś, w ramach:

1) Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/Tacis CBC, przy realizacji następujących projektów: ,,Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z drogami transgranicznymi poprzez modernizację drogi powiatowej Nr 1592B na odcinku Wyszki – Mierzwin – Olędzkie” oraz ,,Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi powiatowej Nr 1695B na odcinku Popławy – Oleksin”, pod warunkiem wybrania któregokolwiek z tych projektów do realizacji;

2) innych dziedzin istotnych ze względu na rozwój wzajemnych relacji dobrosąsiedzkich.

§ 2. Przedstawiciele Rejonowego Komitetu Wykonawczego Smorgońskiego Rejonu będą uczestniczyli w projektach, o których mowa w § 1 pkt 1), w charakterze obserwatorów celem nabycia doświadczenia w zakresie ubiegania się o środki z Programu Tacis CBC, a także zapoznania się z technologiami stosowanymi przy budowie dróg w Powiecie Bielskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Jagiełło
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Wprowadzający: Rafał Miller

Data wprowadzenia: 2005-11-08

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2005-11-08

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2005-11-08